הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה אל-טייבה اللجنة المحلية للتنظيم والبناء الطيبة (المثلث) - דף הבית
טייבה

טפסים

  
אישור מדידה
בקשה לעיון בבקשות ובהיתרים בתיק בניין
בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים
דיווח על עבודה הפטורה מהיתר
דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה מס' 1
דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה מס' 2
הודעה על התחלת עבודות בנייה
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
הצהרה על אומדן נפחי חפירה צפויים באתר
הצהרת בעל ההיתר
הצהרת קבלן + צילום רשיון בתוקף - לגמר בנייה ולתעודת גמר
התחייבות לפינוי פסולת בגין לאתר מורשה + הצהרת מהנדס או אדריכל על נפחי הפסולת
טופס הצהרה על אומדן כמויות פסולת בניין
כתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום אישור תכנית מקומית או מחוזית - על גבי שלט
כתב שיפוי והתחייבות בלתי חוזר
תצהיר מתכנן שלד לבניין קיים
תצהיר של מתכנן שלד הבניין - טופס 9
​​​​
טפסים